Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Privacy verklaring ABC Kerk Delft

1. ALGEMEEN

Over deze verklaring

Voor ABC Kerk Delft te Delft is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Deze privacyverklaring is bedoeld om informatie te geven over het gebruik van persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze verklaring inzicht in de doelen en grondslagen van gegevensverwerking binnen onze ABC Kerk Delft. Betrokkenen kunnen in deze verklaring lezen welke persoonsgegevens worden verwerkt. Deze verklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij onze ABC Kerk Delft is.

Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens

U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de ABC Kerk Delft ervoor dat uw privacy-rechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen onze ABC Kerk Delft is een ieder die op basis van zijn functie gegevens ontvangt, op grond van zijn/haar belofte bij zijn/haar aanstelling, (zie voor oudsten het artikel III.2b van het Huishoudelijk Reglement) verplicht zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de ABC Kerk Delft diverse beleidsmatige maatregelen getroffen. Deze staan in Bijlage 1 onderaan dit document. Onder bezoekers wordt hierna verstaan de ingeschreven leden en zij die als vaste bezoekers zijn ingeschreven bij ABC Kerk Delft.

Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de ABC Kerk Delft

Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacyregels te voldoen, heeft de ABC Kerk Delft de co�rdinatie van die waarborgen gelegd bij haar Raad. Om in contact te treden of een verzoek conform uw rechten (zie hierna) volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg AVG) te doen, kunt u daarvoor met haar diaken-secretaris contact opnemen. De AVG geeft betrokkenen de volgende rechten:

 1. Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 2. Het recht op vergetelheid.
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Bij uitschrijving als lid of als vaste bezoeker van de ABC Kerk Delft zal de ABC Kerk Delft voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de ABC Kerk Delft zich daar niet tegen verzetten.
 3. Recht op inzage.
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 4. Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die u verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de ABC Kerk Delft zich hiertegen niet verzetten.
 5. Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 6. Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. U krijgt bijvoorbeeld alleen een brief van de ABC Kerk Delft als een persoon daarbij heeft besloten u de brief te sturen, niet omdat een computersysteem u een automatisch bericht stuurt.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. VERWERKINGEN VANWEGE DE ALGEMENE ORGANISATIE & LEDENADMINISTRATIE

Gezien de werking van de ABC Kerk Delft vinden er een aantal verwerkingen plaats die direct verband houden met organisatie. Het gaat om verwerkingen in het kader van de algemene organisatie (bijvoorbeeld verkiezingen van ambtsdragers) en de ledenadministratie. In de onderstaande tabel staat om welke situaties het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag voor de verwerking is

Situatie Welke gegevens zijn erbij betrokken Grondslag
De organisatie van de ABC Kerk Delft kent ambtelijke vergaderingen die leiding geven aan de ABC Kerk Delft. In deze ambtelijke vergaderingen zitten ambtsdragers die daarin verkozen worden. Het huishoudelijk reglement schrijft voor dat deze door de ledenvergadering worden verkozen. Binnen deze verkiezingsprocedure worden persoonsgegevens verwerkt. Allereerst worden door leden van de ABC Kerk Delft namen genoemd van die leden die naar hun mening in aanmerking van het ambt komen. Daarna krijgen de leden een lijst met verkiesbare personen. naam en voornamen; De ABC Kerk Delft verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, en het gerechtvaardigd belang van de ABC Kerk Delft om haar ambtelijke structuren vorm te geven naar haar eigen inrichtingsvrijheid.
De ABC Kerk Delft maakt gebruik van een ledenadministratie. Voor zover bekend en van toepassing worden de volgende burgerlijke gegevens verwerkt:
 • roepnaam en achternaam;
 • offici�le voor- en achternaam(en)
 • straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
 • geboortedatum en -plaats;
 • geslacht;
 • burgerlijke staat met de datum van ingang van de huidige burgerlijke staat;

alsmede de volgende kerkelijke gegevens:

 • geloofsdoop (door onderdompeling en op grond van eigen geloofsgetuigenis), met vermelding van de datum en de naam van de betreffende kerk of gemeente;
 • kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum en de naam van de betreffende kerk of gemeente;
 • de aard van de verbondenheid met de ABC Kerk Delft: als lid, bijzonder lid of als vaste bezoeker met vermelding van de aanvangsdatum en datum van be�indiging.
De ABC Kerk Delft verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, en/of ter uitvoering van de overeenkomst van het lidmaatschap.
De ABC Kerk Delft gebruikt deze gegevens om te bepalen betrokkene verkiesbaar is als raadslid en stemrecht heeft volgens haar Statuten en Huishoudelijk Reglement. Verder voor het vaststellen van de contributie die aan ABC Gemeenten betaald wordt.

3. VERWERKINGEN VANWEGE HET PLAATSELIJK LEVEN EN WERKEN VAN DE ABC KERK DELFT

In het kader van het plaatselijk leven en werken van de ABC Kerk Delft worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Per verwerkingsstroom staat in onderstaande tabel om welke situatie het gaat, welke gegevens worden verwerkt en wat de grondslag van verwerking is.

Situatie Waar zijn de gegevens te zien Welke gegevens zijn erbij betrokken Grondslag
Er wordt een Activiteitenrooster beschikbaar gesteld om betrokkenen op de hoogte brengen van de activiteiten van de ABC Kerk Delft. De naam en woonplaats van de voorgangers per zondag worden vermeld evenals de namen en telefoonnummers van raadsleden. Ook worden wijzigingen in telefoonnummer en email-adres van bezoekers gemeld.
Daarnaast worden er elektronisch uitnodigingen of mededelingen per email verstuurd.
Het Activiteitenrooster wordt maandelijks uitgegeven en ook gepubliceerd op de ABC Kerk Delft website. Naam
Woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
De ABC Kerk Delft verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, haar gerechtvaardigd belang, en de uitvoering van de overeenkomst.
Er kunnen ook gegevens van zieke personen worden vermeld. naam en voornaam; eventueel het kamernummer van het zieken- of verzorgingshuis Voor het vermelden van gegevens rondom ziekte in het Activiteitenrooster heeft de ABC Kerk Delft toestemming verkregen van de betrokkene.
Op de website kan een adres van bezoekers worden opgezocht in de adreslijst en de verjaardag op de verjaardaglijst.
Daarnaast worden in het gemeenteblad alleen de verjaardagen vermeld in de betreffende periode.
De adressen en verjaardagen zijn alleen voor de bezoekers toegankelijk op een afgeschermd deel van de website. naam en voornamen;
straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;
verjaardag /geboortedatum
emailadres
telefoonnummer
Voor de toegankelijkheid van deze gegevens van de betrokkenen heeft de ABC Kerk Delft toestemming verkregen van de betrokkenen.
Tijdens een dienst worden in gebed of anderszins namen van bezoekers van de ABC Kerk Delft genoemd. De dienst is alleen in de samenkomstruimte te volgen.
En via een livestream die alleen toegankelijk is voor bezoekers van de ABC Kerk Delft.
de naam en voornamen;
gegevens rondom ziekte en gezondheid
De ABC Kerk Delft verzamelt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten, te weten haar gerechtvaardigd belang om een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God.
Video-opnames van de preek in onze kerkdiensten worden naderhand gepubliceerd op de website. De opnames staan op een afgeschermd deel van de website.
bij bijzondere diensten (rouw-, trouw- en doop- diensten) zijn met de direct betrokkenen afspraken gemaakt over het in beeld brengen en de verwerking van die registratie.
Het is mogelijk dat er gegevens van betrokkenen worden genoemd.
Daartoe dienen betrokkenen toestemming te geven.
Om haar bezoekers in staat te stellen deze diensten alsnog of weer te horen, plaatst de ABC Kerk Delft deze op haar website, op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten en haar gerechtvaardigd belang.
Op onze website staan foto’s van activiteiten met bezoekers van de ABC Kerk Delft. Op een openbaar deel Foto De ABC Kerk Delft verwerkt foto’ s van bezoekers van een activiteit om een beeld te geven van de ABC Kerk Delft. De ABC Kerk Delft heeft toestemming verkregen van de op de foto duidelijk herkenbare personen om deze op het openbare deel van de website te plaatsen.

4. BEWAARTERMIJNEN

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Gegevens van leden, bijzondere leden en vaste bezoekers worden bewaard zo lang zij bij ABC Kerk Delft horen. Bij uitschrijving gaat een beperkt deel naar een historisch archief. Soms gelden er wettelijke bewaartermijnen zoals voor financi�le gegevens.

Privacyverklaring ABC Kerk Delft versie dd. 2021/03/15