Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Anbi gegevens

ABC Kerk Delft heeft een ANBI-status. Door deze status zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting. Hieronder vindt u alle gegevens die bij deze ANBI-status horen.

Algemene gegevens

Naam: ABC Kerk Delft
Postadres: Tijdemanhove 13, 2645 GL Delfgauw
Telefoon: 015 – 262 0380
Email: info@abckerkdelft.nl
RSIN fiscaal nummer 855963372

ABC Kerk Delft is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland).

Doelstelling en visie

De gemeente stelt zich ten doel:
  • het Evangelie te verkondigen in overeenstemming met het bevel van de Here Jezus Christus (Mattheus 28:19);
  • ongelovigen uit te nodigen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven in overeenstemming met Handelingen 2:42;
  • de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
  • in haar eigen financiŽle behoeften te voorzien zonder winstoogmerk.

Beleidsplan

  • Wekelijkse kerkdiensten, bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten;
  • Kinder- en jeugdwerk;
  • Evangelisatie- en zendingswerk;
  • Voorzien in diakonaat en pastoraat; 
  • Verkrijgen van inkomsten uit bijdragen van gemeenteleden, collecten, giften.

Samenstelling bestuur

De raad bestaat uit 2 oudsten (van wie 1 oudste-voorganger en 1 oudste-voorzitter), 1 diaken-secretaris, 1 diaken-penningmeester.

Beloningsbeleid

De ABC Kerk Delft werkt geheel met vrijwilligers, met uitzondering van de parttime predikant (oudste-voorganger).

Verslag activiteiten

De ABC Kerk Delft heeft 's zondags wekelijks diensten gehouden. Verder waren er bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten. Ook hebben we aandacht besteed aan evangelisatie en zending, diakonaat en pastoraat, zoals aangegeven in het beleidsplan.  

Verkorte opgave van baten en lasten 

Onderstaand de opgave over 2017-2018 en de begroting voor het boekjaar 2018-2019:


Begroting 2017/2018 Jaarrekening 2017/2018Begroting 2018/2019
Baten
Giften en collecten 25.40027.59425.000
Rentebaten 50520
Totaal baten 25.45027.64625.000
Lasten
Kosten wekelijkse kerkdienst8.8558.7168.855
Personeelskosten13.80013.56913.825
Algemene kosten1.4708791.425
Gemeente activiteiten160171225
Evangelisatie2.7002.6992.600
Totaal lasten26.98526.03426.930
Saldo-1.5351.612-1.930

Toelichting: De baten en lasten lijst  geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.