Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Anbi gegevens

ABC Kerk Delft had tot 1 januari 2024 een ANBI-status. Door deze status zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting. Hieronder vindt u alle gegevens die bij deze ANBI-status horen.

Algemene gegevens

Naam: ABC Kerk Delft
Postadres: Wilhelminalaan 44, 2625 KH Delft
Telefoon: 015 – 256 2578
Email: info@abckerkdelft.nl
RSIN fiscaal nummer 855963372
KvK nummer 65056353

ABC Kerk Delft was aangesloten bij de Unie-ABC.

Doelstelling en visie

De gemeente stelde zich ten doel:
  • het Evangelie te verkondigen in overeenstemming met het bevel van de Here Jezus Christus (Mattheus 28:19);
  • ongelovigen uit te nodigen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven in overeenstemming met Handelingen 2:42;
  • de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
  • in haar eigen financiĆ«le behoeften te voorzien zonder winstoogmerk.

Beleidsplan

  • Wekelijkse kerkdiensten, bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten;
  • Kinder- en jeugdwerk;
  • Evangelisatie- en zendingswerk;
  • Voorzien in diakonaat en pastoraat; 
  • Verkrijgen van inkomsten uit bijdragen van gemeenteleden, collecten, giften.

Samenstelling bestuur

De raad bestond uit 2 oudsten (van wie 1 oudste-voorzitter), 1 diaken-secretaris, 1 diaken-penningmeester.

Beloningsbeleid

De ABC Kerk Delft werkte geheel met vrijwilligers.

Verslag activiteiten

De ABC Kerk Delft heeft 's zondags wekelijks diensten gehouden. Verder waren er bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten. Ook hebben we aandacht besteed aan evangelisatie en zending, diakonaat en pastoraat, zoals aangegeven in het beleidsplan.  

Verkorte opgave van baten en lasten 

Onderstaand de begroting over 2022-2023 en de opgave voor het boekjaar 2022-2023 en tevens de begroting over 2023-2024 en de opgave over 2023-2024:


Begroting 2022/2023 Jaarrekening 2022/2023 Begroting 2023/2024 Jaarrekening 2023/2024
Baten
Giften en collecten 21.700 15.213 2.500 2.200
Totaal baten 21.700 15.213 2.500 2.200
Lasten
Kosten wekelijkse kerkdienst 9.735 7.853 1.965 2.287
Algemene kosten 1.523 2.588 572 1.7281
Gemeente activiteiten 150 36 40 108
Evangelisatie 2.385 3.144 1.350 600
Totaal lasten 13.793 13.621 3.927 20.276
Saldo 7.907 1.592 -1.427 -18.256

Toelichting: De baten en lasten lijst  geeft via de kolommen begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolommen rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. Het verslagjaar 2023/2024 liep over een half jaar vanwege het stoppen van de gemeente.