Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Anbi gegevens

ABC Kerk Delft heeft een ANBI-status. Door deze status zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting. Hieronder vindt u alle gegevens die bij deze ANBI-status horen.

Algemene gegevens

Naam: ABC Kerk Delft
Postadres: Tijdemanhove 13, 2645 GL Delfgauw
Telefoon: 015 – 262 0380
Email: info@abckerkdelft.nl

ABC Kerk Delft is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland).Ons RSIN/ fiscaal nummer is: 855963372

Doelstelling en visie

De gemeente stelt zich ten doel:
  • het Evangelie te verkondigen in overeenstemming met het bevel van de Here Jezus Christus (Mattheus 28:19);
  • ongelovigen uit te nodigen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven in overeenstemming met Handelingen 2:42;
  • de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
  • in haar eigen financiŽle behoeften te voorzien zonder winstoogmerk.

Beleidsplan

  • Wekelijkse kerkdiensten, bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten;
  • Kinder- en jeugdwerk;
  • Evangelisatie- en zendingswerk;
  • Voorzien in diakonaat en pastoraat; 
  • Verkrijgen van inkomsten uit bijdragen van gemeenteleden, collecten, giften.

Samenstelling bestuur

De raad bestaat uit 3 oudsten (van wie 1 oudste-voorganger en 1 oudste-voorzitter), 1 diaken-secretaris, 1 diaken-penningmeester.

Beloningsbeleid

De ABC Kerk Delft werkt geheel met vrijwilligers, met uitzondering van de parttime predikant (oudste-voorganger).

Verslag activiteiten

Onderstaand een verkort jaarverslag over 2016-2017:

Jaarverslag 2016-2017

Jaarrekening en Begroting

Onderstaand de jaarrekening over 2016-2017 en de begroting voor het boekjaar 2017-2018:

FinanciŽn 2016-2018

Toelichting: In bovenstaand document staan de realisatie 2016-2017 en de begroting voor 2017-2018 gedetailleerd vermeld. We hebben Diverse Fondsen gereserveerd voor specifieke uitgaven op het gebied van diakonaat en zending.