Logo ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

ABC Kerk Delft

Anbi gegevens

ABC Kerk Delft heeft een ANBI-status. Door deze status zijn uw giften aftrekbaar voor de belasting. Hieronder vindt u alle gegevens die bij deze ANBI-status horen.

Algemene gegevens

Naam: ABC Kerk Delft
Postadres: Wilhelminalaan 44, 2625 KH Delft
Telefoon: 015 – 256 2578
Email: info@abckerkdelft.nl
RSIN fiscaal nummer 855963372
KvK nummer 65056353

ABC Kerk Delft is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland).

Doelstelling en visie

De gemeente stelt zich ten doel:
  • het Evangelie te verkondigen in overeenstemming met het bevel van de Here Jezus Christus (Mattheus 28:19);
  • ongelovigen uit te nodigen zich te bekeren tot God en zich daarna op grond van hun geloof in Christus te laten dopen door onderdompeling en deel te nemen aan het gemeenteleven in overeenstemming met Handelingen 2:42;
  • de gelovigen op te bouwen in het geloof en toe te rusten tot dienstbetoon en hen aan te sporen Christus bekend te maken;
  • in haar eigen financiĆ«le behoeften te voorzien zonder winstoogmerk.

Beleidsplan

  • Wekelijkse kerkdiensten, bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten;
  • Kinder- en jeugdwerk;
  • Evangelisatie- en zendingswerk;
  • Voorzien in diakonaat en pastoraat; 
  • Verkrijgen van inkomsten uit bijdragen van gemeenteleden, collecten, giften.

Samenstelling bestuur

De raad bestaat uit 2 oudsten (van wie 1 oudste-voorzitter), 1 diaken-secretaris, 1 diaken-penningmeester.

Beloningsbeleid

De ABC Kerk Delft werkt geheel met vrijwilligers, met uitzondering van de parttime missionair werker in 2021-2022.

Verslag activiteiten

De ABC Kerk Delft heeft 's zondags wekelijks diensten gehouden. Verder waren er bijbelstudies en gebedsbijeenkomsten. Ook hebben we aandacht besteed aan evangelisatie en zending, diakonaat en pastoraat, zoals aangegeven in het beleidsplan.  

Verkorte opgave van baten en lasten 

Onderstaand de opgave over 2020-2021 en de begroting voor het boekjaar 2021-2022:


Begroting 2021/2022 Jaarrekening 2021/2022 Begroting 2022/2023
Baten
Giften en collecten 21.700 19.961 17.800
Totaal baten 21.700 19.961 17.800
Lasten
Kosten wekelijkse kerkdienst 8.745 8.216 9.735
Personeelskosten 12.000 12.000 0
Algemene kosten 1.840 1.387 1.523
Gemeente activiteiten 540 261 150
Evangelisatie 2.400 2.082 2.190
Totaal lasten 25.525 23.946 13.598
Saldo -3.825 -3.985 4.202

Toelichting: De baten en lasten lijst  geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen behalve de personeelskosten niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.